Nieuws

algemene voorwaarden verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting Amsterdam MidWest

Cabralstraat 1 |1057 CD Amsterdam

KvK 55 28 39 93

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Op alle door Stichting Amsterdam MidWest, hierna te noemen Opdrachtnemer, uitgebrachte offertes, opties en aangegane overeenkomsten van huur en verhuur, verrichten van diensten en/of werkzaamheden en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen algemene voorwaarden binden Opdrachtnemer niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het eerder overeengekomene door Opdrachtnemer wordt verricht en/of geleverd.
 3. Een overeenkomst welke met Opdrachtnemer is gesloten blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 5. a) wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat, dan wel een offerte vraagt, ongeacht of wederpartij zelf of een derde deelneemt aan de overeenkomst.
 6. b) overeenkomst: de tussen wederpartij en Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende de huur en verhuur van ruimte in de ruimste zin des woords en het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
 7. Op alle offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam, doch niet eerder dan dat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een op ondergeschikte punten van de aanbieding/offerte van Opdrachtnemer afwijkende aanvaarding door de wederpartij Opdrachtnemer niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding of offerte van Opdrachtnemer tot stand, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
 2. Opdrachtnemer kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op de faciliteiten van Opdrachtnemer verlenen. Opdrachtnemer doet alsdan een aanbieding/offerte met vermelding van de geldigheidsduur van deze optie, alsmede met vermelding van de kosten welke verbonden zijn aan het niet gebruik maken van de optie. De maximale geldigheidsduur bedraagt 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. Indien de wederpartij niet voor het verstrijken van de geldigheidsduur aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar maakt geen gebruik te willen maken van de faciliteiten van Opdrachtnemer, dan is de overeenkomst conform de aanbieding/offerte van Opdrachtnemer tot stand gekomen.
 3. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en wederpartij komt echter bij voorkeur tot stand door acceptatie van wederpartij van de offerte en door het verzenden van de door wederpartij voor akkoord ondertekende offerte per post of per email aan het adres van Opdrachtnemer. Iedere overeenkomst geldt vanaf het moment dat de overeenkomst per e-mail is bevestigd door Opdrachtnemer.
 4. Aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van, of derden, die handelen namens Opdrachtnemer en die na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gemaakt, binden Opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd, tenzij deze het gevolg zijn van (wijziging in) wettelijke regelingen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd gewenste overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren.
 6. De overeenkomst tussen wederpartij en Opdrachtnemer wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. In geval de overeenkomst de (ver)huur van werk- cq. kantoorruimte betreft, dan zal de (ver)huurperiode stilzwijgend voor eenzelfde periode worden verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de periode bij aangetekend schrijven de (ver)huur heeft opgezegd.
 7. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven, kleuren en overige informaties in offertes, orderbevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. van Opdrachtnemer dienen slechts ter globale aanduiding van de door Opdrachtnemer te verhuren ruimte(n), te verrichten diensten en werkzaamheden, en/of te leveren zaken, en zijn voor details nimmer bindend.
 8. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot uitvoering door Opdrachtnemer van een gedeelte van het overeengekomene tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 9. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin des woords (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat tenminste 5 werkdagen vóór het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Opdrachtnemer schriftelijk is medegedeeld.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra, schoonmaak en omzetbelasting. De definitieve prijs of prijzen worden uiterlijk bepaald ten tijde van de te verrichten prestatie(s).
 2. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij schriftelijk opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf afzonderlijk op nacalculatie-basis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot schriftelijke opgave van het aantal deelnemers (artikel 2 lid 5) is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen. Minderverbruik wordt aan de wederpartij slechts terugbetaald c.q. gecrediteerd voorzover dit voor Opdrachtnemer een besparing heeft opgeleverd.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer, zoals dit wordt bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 4. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening kunnen worden gebracht.

 

Artikel 4. Waarborgsom

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd aan de wederpartij een waarborgsom in rekening te brengen, welke maximaal 100% van het verschuldigde bedrag (inclusief BTW) voor huur en bijkomende kosten zoals catering etc. kan bedragen. Opdrachtnemer is gerechtigd te verlangen dat genoemde waarborgsom bij vooruitbetaling wordt voldaan. De waarborgsom dient evenwel altijd uiterlijk tezamen met de verschuldigde prijs te worden voldaan.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd enige vordering uit welken hoofde ook op de wederpartij op deze waarborgsom te verhalen. Indien Opdrachtnemer van dit recht gebruik maakt voordat de overeenkomst is geëindigd is de wederpartij gehouden de waarborgsom op eerste verzoek van Opdrachtnemer tot aan het oorspronkelijke bedrag aan te vullen.
 3. Zodra de overeenkomst is geëindigd en de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, zal Opdrachtnemer de waarborgsom onverwijld aan de wederpartij terugbetalen. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 

Artikel 5. Betalingscondities

 1. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Betalingen strekken steeds in mindering eerst op de kosten, rente en daarna op de oudste factuur.
 2. De vordering tot betaling van de koopprijs is direct opeisbaar wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld, alsmede indien de wederpartij in liquidatie verkeert, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd een (deel)vooruitbetaling van de huurprijs en de bijkomende kosten waaronder begrepen kosten voor catering te verlangen van de wederpartij. De hoogte van de (deel)vooruitbetaling zal schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld.
 4. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum is Opdrachtnemer gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 14% op jaarbasis – gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag der factuur. Indien de wettelijke rente op het moment van renteberekening door Opdrachtnemer meer bedraagt dan 14% op jaarbasis, dan zal de wettelijke rente verschuldigd zijn en in rekening worden gebracht.
 5. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de wederpartij verschuldigd zijn bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-, te vermeerderen met de omzetbelasting.
 6. Eventuele crediteringen kunnen uitsluitend door de directie van Opdrachtnemer geschieden. De wederpartij kan zich niet op verrekening beroepen, tenzij deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Indien wederpartij derden bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na toestemming door opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer mag te allen tijde derden bij de voorbereiding of uitvoering van de opdracht betrekken. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor door deze derden gemaakte (beroeps)fouten. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en de selectie van de hierboven bedoelde derden, de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
 3. Hoewel in de offerte bij voorkeur een te bereiken resultaat wordt gedefinieerd, is de aard van de verplichting van opdrachtnemer, tenzij expliciet anders is overeengekomen, een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Een en ander hangt samen met het feit dat het realiseren van het resultaat in belangrijke mate mede afhankelijk is van het samenspel tussen wederpartij(en) en opdrachtnemer. Opdrachtnemer stelt alles in het werk om het beoogde resultaat te realiseren, waarbij geldt dat het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 7. Gebruik van het gehuurde

 1. De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met Opdrachtnemer is aangegaan en welk doel daarbij aan Opdrachtnemer is meegedeeld. Opdrachtnemer heeft het recht, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, zaken en diensten, die niet werden vermeld bij de totstandkoming van de overeenkomst en/of in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, te weigeren en/of te doen verwijderen.
 2. De wederpartij staat jegens Opdrachtnemer in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Opdrachtnemer aan de wederpartij verhuurde (gedeelten van) onroerende zaken bevinden. Zij is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welken hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke Opdrachtnemer jegens die personen heeft.
 3. Ingeval van wangedrag (zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer) aan de zijde van de wederpartij of van personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Opdrachtnemer aan de wederpartij verhuurde (gedeelten van) onroerende zaken bevinden, is Opdrachtnemer te allen tijde bevoegd de toegang tot c.q. het verdere verblijf in het gehuurde aan deze personen te ontzeggen en hen zonodig daaruit te (doen) verwijderen.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen. Indien het gehuurde met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk door de wederpartij aan een derde wordt verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld, is de wederpartij verplicht daarbij te bedingen dat tussen Opdrachtnemer en de derde de bepalingen uit de overeenkomst tussen de wederpartij en Opdrachtnemer, waaronder deze algemene voorwaarden, van toepassing zijn. De wederpartij blijft onverkort aansprakelijk voor de nakoming van haar verplichtingen; voorts is zij aansprakelijk voor het gebruik van het gehuurde door de derde.
 5. Het is de wederpartij of de personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Opdrachtnemer aan de wederpartij verhuurde (gedeelten van) onroerende zaken bevinden. Het is de wederpartij of de hiervoor genoemde personen eveneens niet toegestaan zodanig gebruik te maken van het gehuurde of daarin activiteiten te ontplooien, dat naar het oordeel van Opdrachtnemer, daardoor hinder, gevaar of schade kan ontstaan.

 

Artikel 8. Annulering door de wederpartij

 1. De wederpartij heeft het recht een gesloten overeenkomst met betrekking tot een enkel evenement schriftelijk te annuleren. In dat geval is de wederpartij gehouden om aan Opdrachtnemer, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een vergoeding te betalen gelijk aan het hierna genoemde gedeelte van de verschuldigde totale prijs inclusief BTW.

De verschuldigde vergoeding dient te zijn betaald binnen 14 dagen na verstrekking van een factuur terzake door Opdrachtnemer. Artikel 5 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Bij annulering van de overeenkomst met betrekking tot een enkel evenement is de volgende vergoeding verschuldigd:

 • in de 4e week voor datum van het evenement 10%
 • in de 3e week voor datum van het evenement 35%
 • in de 2e week voor datum van het evenement 50%
 • in de 1e week voor datum van het evenement 75%
 • vanaf 48 uur voor aanvangstijdstip van het evenement 100%.

Bepalend hierbij is het tijdstip waarop de schriftelijke annulering door Opdrachtnemer is ontvangen.

 1. Indien ex artikel 2 lid 2 van deze voorwaarden aan de wederpartij een optie werd verleend, wordt de wederpartij geen vergoeding, zoals in lid 1 van dit artikel vermeld, aan Opdrachtnemer verschuldigd indien de wederpartij gedurende de looptijd van de optie aan Opdrachtnemer laat weten van de geboden faciliteiten geen gebruik te willen maken, tenzij Opdrachtnemer bij het verlenen van de optie melding heeft gemaakt van de door de wederpartij te vergoeden kosten indien van de optie geen gebruik wordt gemaakt. De bij de verlening van de optie genoemde kosten komen als door de wederpartij verschuldigde vergoeding in plaats van de in dit artikel genoemde vergoedingen.
 2. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd bij annulering door of namens de wederpartij van een tussen partijen gesloten overeenkomst, niet zijnde een overeenkomst met betrekking tot een enkel evenement zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, aan de wederpartij een boete (annuleringskosten) in rekening te brengen ter grootte van 15% van de (totale) overeengekomen prijs. Voormelde boetebepaling laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of aanvullende schadevergoeding onder meer wegens winstderving en andere kosten, welke is veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete treedt uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van schadevergoeding.
 3. Overgang van de onderneming van wederpartij of fusie is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Annulering door Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.
 2. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door opdrachtnemer het vooraf betaalde factuurbedrag en een eventuele waarborgsom worden gerestitueerd. Geen van de partijen zal gehouden zijn tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien opdrachtnemer de overeenkomst, als gevolg van onvoorziene omstandigheden (ter beoordeling aan opdrachtnemer), niet kan uitvoeren.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van die werkzaamheden, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de tot nakoming van de opdracht verhinderende omstandigheid zich aandiende.
 5. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Opdrachtnemer geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk één week na het aanbod (doch in elk geval voor aanvang van de overeengekomen c.q. als alternatief aangeboden periode) aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.
 6. Ingeval van een tijdig aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakte weigering wordt het reeds betaalde door Opdrachtnemer terstond aan de wederpartij terugbetaald. Ingeval van wangedrag zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, van welke ontbinding zij de wederpartij schriftelijk in kennis stelt. Deze ontbinding geeft de wederpartij geen recht op terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De wederpartij blijft het nog onbetaalde gedeelte van de overeengekomen prijs onverkort verschuldigd.
 7. De annulering of ontbinding door Opdrachtnemer geeft de wederpartij nimmer recht op vergoeding van schade.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij of van personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door Opdrachtnemer aan de wederpartij verhuurde (gedeelten van) onroerende zaken bevinden, ten gevolge van diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.
 2. Ook voor persoonlijk letsel ten gevolge van een ongeluk aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid. Wederpartij verplicht zich jegens Opdrachtnemer alle bij de wederpartij betrokken personen of personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij te informeren over de veiligheidsrisico’s in en rondom de gebouwen van Opdrachtnemer.
 3. De wederpartij verplicht zich jegens Opdrachtnemer om met de benodigde zorgvuldigheid te zorgen voor alle zaken welke haar door Opdrachtnemer zijn verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld, en deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat waarin zij ze ontving, weer aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens de uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de wederpartij ter beschikking stonden.

 

Artikel 11. Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 12. Klachtenregeling

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling die van toepassing is op alle diensten die aan wederpartij worden geleverd.
 2. Een klacht dient schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gericht, binnen twee weken na beëindiging van de opdracht of een deel van de opdracht.
 3. In de klacht dienen het onderwerp van de klacht, de datum waarop de klacht betrekking heeft en een toelichting op de klacht te worden beschreven.
 4. Opdrachtnemer geeft binnen twee weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke bevestiging.
 5. Opdrachtnemer zal naar eer en geweten de klacht in behandeling nemen en binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een uitspraak doen.
 6. Indien wederpartij zich niet kan vinden in deze uitspraak, wordt door opdrachtnemer een onafhankelijke derde ingeschakeld met het verzoek tot een schriftelijke reactie.
 7. Indien nodig stelt onafhankelijke derde wederpartij en opdrachtnemer in de gelegenheid te worden gehoord, desgewenst samen dan wel apart van elkaar.
 8. Zowel opdrachtnemer, wederpartij als onafhankelijke derde hebben het recht zich bij te laten staan door externe deskundigen.
 9. Onafhankelijke derde en externe deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding.
 10. Onafhankelijke derde zal binnen een termijn van zes weken een schriftelijke uitspraak doen die bindend is voor opdrachtnemer en wederpartij. Van deze termijn kan worden afgeweken in geval van ziekte of vakantie van opdrachtnemer of onafhankelijke derde.
 11. Opdrachtnemer en wederpartij hebben de mogelijkheid om binnen vier weken na deze uitspraak in beroep te gaan, waarbij uitsluitend zal worden ingegaan op nieuwe, aanvullende informatie.
 12. De directe kosten die het indienen van een klacht met zich meebrengt, zullen 50/50worden gedragen door de partijen betrokken bij de klacht, zijnde de opdrachtnemer en de wederpartij.

 

 

 

 

 

Amsterdam

januari 2016

Terug naar nieuwsoverzicht

Ik wil MidWest-nieuws!


Email
Voornaam
Achternaam
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis nooit meer iets in MidWest.